Meteen naar de content

Omgaan met verward gedrag

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelde Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje met handvatten.

Met het Voor Elkaar! project kan Mainline meer mensen helpen om de regie over hun middelengebruik én hun leven terug te pakken, beter de weg te vinden naar passende hulpverlening en waar nodig het bestaande hulpaanbod te verbeteren. Het meehelpen aan Mainline’s veldwerk biedt mensen die drugs gebruiken niet alleen inkomsten – het betrekt hen ook bij een positief, maatschappelijk initiatief en een nieuw netwerk van mensen in dezelfde situatie. Het project bevordert daarmee de sociale inclusie van onze doelgroep en geeft de mogelijkheid op een gelijkwaardig niveau samen te werken met de veldwerkers van Mainline. Wij investeren binnen dit project in training en opleiding van de ervaringsdeskundigen want hun bijdrage is uiterst relevant en onmisbaar.

aanleiding tot onderzoek

Mainline’s veldwerkers komen regelmatig bij inloophuizen, instellingen voor de maatschappelijke opvang, de methadonverstrekking en bij gebruiksruimten. Op al deze locaties zagen zij de laatste jaren een toename van verwarde personen. Veel personen lopen lange tijd rond met psychische problemen, voordat ze in aanmerking komen voor geestelijke gezondheidszorg.

In 2017, hebben diverse maatschappelijke zorg- en opvangmedewerkers in o.a. Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Maastricht en Heerlen ook te kennen gegeven een toename te zien van (ernstig) verwarde personen. Zij zeiden ook niet altijd (direct) passende hulp of ondersteuning te kunnen bieden aan deze groep, omdat ze onvoldoende handvatten en/of expertise hebben om met deze doelgroep om te gaan. Dit is ook de ervaring van de medewerkers van de twee maatschappelijke opvang en beschermd wonen locaties van Volksbond Streetcornerwork die meewerken aan dit project.

deskundigheidsbevordering

De doelstelling van dit project was deskundigheidsbevordering in de maatschappelijke opvang, in de omgang met, preventie van en zorgverlening aan ernstig verwarde personen waarbij mogelijk bijkomende problematiek als middelengebruik, psychiatrische issues, trauma en/of LVB speelt. Dit ter preventie van escalatie, en om te zorgen dat zeer kwetsbare personen de hulp krijgen die zij nodig hebben. Ook vergroot het de communicatie- en handelingsvaardigheden en het zelfvertrouwen van medewerkers uit de maatschappelijke opvang, wat weer een positieve weerslag heeft op de zorg voor mensen met complexe psychische problematiek.

Mainline heeft hiervoor haar training ‘Omgaan met verward gedrag’ aangescherpt, door dieper in te gaan op psychische problematiek en meer toe te spitsen op de ervaren issues in de omgang met personen met onbegrepen gedrag. In de training worden een trainingsacteur en ervaringsdeskundigen betrokken. Door de samenwerking met Volksbond Streetcornerwork waarborgt Mainline de praktische relevantie van de training en staan de behoeften van de doelgroep en professionals in het veld centraal. De training is zoals kenmerkend is voor Mainlines diensten gegrond op praktijkervaring.

handleiding ‘onbegrepen gedrag begrijpen’

Tevens ontwikkelden we een handleiding die medewerkers van de maatschappelijke opvang meer inzicht geeft in de achtergronden van verward gedrag en handvatten biedt in de omgang met dit vaak onbegrepen gedrag. Mainline veldwerk distribueert de handleiding gedurende veldwerkactiviteiten onder professionals van maatschappelijke opvanglocaties. Alle deelnemers van de training ontvangen dit boekje ook. De handleiding is te bestellen in de webshop of te downloaden als pdf.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Ingrid Bakker. Bent u geinteresseerd in de training ‘Omgaan met verward gedrag’? Neem dan contact op met Desiree van Dok.

ingrid 2
Neem contact op met Ingrid Bakker
i.bakker@mainline.nl

desiree
Neem contact op met Desiree van Dok
d.vandok@mainline.nl

Support en financiering

Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit ZonMW.

Gerelateerde
projecten