ENGLISH
 

Omgaan met verward gedrag

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelde Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje met handvatten.

Aanleiding

Mainline’s veldwerkers komen regelmatig bij inloophuizen, instellingen voor de maatschappelijke opvang, de methadonverstrekking en bij gebruiksruimten. Op al deze locaties zagen zij de laatste jaren een toename van verwarde personen. Veel personen lopen lange tijd rond met psychische problemen, voordat ze in aanmerking komen voor geestelijke gezondheidszorg. 


In 2017, hebben diverse maatschappelijke zorg- en opvangmedewerkers in o.a. Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Maastricht en Heerlen ook te kennen gegeven een toename te zien van (ernstig) verwarde personen. Zij zeiden ook niet altijd (direct) passende hulp of ondersteuning te kunnen bieden aan deze groep, omdat ze onvoldoende handvatten en/of expertise hebben om met deze doelgroep om te gaan. Dit is ook de ervaring van de medewerkers van de twee maatschappelijke opvang en beschermd wonen locaties van Volksbond Streetcornerwork die meewerken aan dit project.

Doelstelling
De doelstelling van dit project was deskundigheidsbevordering in de maatschappelijke opvang, in de omgang met, preventie van en zorgverlening aan ernstig verwarde personen waarbij mogelijk bijkomende problematiek als middelengebruik, psychiatrische issues, trauma en/of LVB speelt. Dit ter preventie van escalatie, en om te zorgen dat zeer kwetsbare personen de hulp krijgen die zij nodig hebben. Ook vergroot het de communicatie- en handelingsvaardigheden en het zelfvertrouwen van medewerkers uit de maatschappelijke opvang, wat weer een positieve weerslag heeft op de zorg voor mensen met complexe psychische problematiek.

Training 
Mainline heeft hiervoor haar training ‘Complexe Contacten’ aangescherpt, door dieper in te gaan op psychische problematiek en meer toe te spitsen op de ervaren issues in de omgang met verwarde personen. In de training worden een trainingsacteur en ervaringsdeskundigen betrokken. Door de samenwerking met Volksbond Streetcornerwork waarborgt Mainline de praktische relevantie van de training en staan de behoeften van de doelgroep en professionals in het veld centraal. De training is zoals kenmerkend is voor Mainline’s producten gegrond op praktijkervaring.

De training is nu landelijk beschikbaar en te vinden bij Mainline’s trainingsaanbod
Handleiding ‘Omgaan met verward gedrag in de maatschappelijke opvang’.

Tevens ontwikkelden we een handleiding die medewerkers van de maatschappelijke opvang meer inzicht geeft in de achtergronden van verward gedrag en handvatten biedt in de omgang met dit vaak onbegrepen gedrag. Mainline veldwerk distribueert de handleiding gedurende veldwerkactiviteiten onder professionals van maatschappelijke opvanglocaties. Alle deelnemers van de training ontvangen dit boekje ook. De handleiding is te bestellen of te downloaden in de Mainline-webshop.

De handleiding is hier te downloaden (pdf) of op papier te bestellen in de Mainline-webshop

Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit ZonMW.

Voor vragen kunt u mailen naar
Ingrid Bakkeri.bakker@mainline.nl
Meer weten over Mainlines trainingaanbod mail naar
training@mainline.nl 
Onze huidige projecten


Ex-alleenstaande minderjarige asielzoekers

Een aanzienlijk deel van de minderjarige asielzoekers die Nederland binnenkomen verdwijnen na hun 18de verjaardag uit beeld. Tussen januari 2014 en augustus 2019 dienden 8.775 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) in Nederland een asielverzoek in. Meer dan 1.000 van deze jonge mensen zijn inmiddels 'met onbekende bestemming vertrokken'. 

> Lees meer

Nationale Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij kent van 2022 tot 2024 schenking toe aan Mainline. Met dit geld versterken we de komende drie jaar onze organisatie en met name het veldwerkteam.

> Lees meer

Risicovol drugsgebruik in Nederland

Er is weinig bekend over de omvang, gezondheid en het welzijn van mensen met hoog-risico opioïdengebruik en mensen met hoog-risico crackcocaïnegebruik in Nederland.

> Lees meer

Harm reduction voor kwetsbare migranten die drugs gebruiken in de EU

Verschillende risicofactoren vergroten de kwetsbaarheid van (nieuwe) groepen migranten voor problematisch drugsgebruik. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld traumatische ervaringen, een geisoleerde positie in de maatschappij, werkloosheid en armoede. Gezondheidszorg, harm reduction projecten en gemeenten in de hele Europese Unie staan voor de urgente vraag hoe zij in de behoeften van deze migranten kunnen voorzien. 

> Lees meer

Voor Elkaar!

Binnen het Voor Elkaar! project willen wij nieuwe veldwerkmethodieken ontdekken, waarbij samenwerking met ‘peers’ en de inzet van ervaringsdeskundigheid centraal staat. Samen met ervaringswerkers vergroten wij ons bereik onder diverse kwetsbare doelgroepen, zoals gemarginaliseerde jongvolwassenen en mensen met een migratieachtergrond die drugs gebruiken. Vervolgens kan Mainline meer mensen helpen om de regie over hun middelengebruik én hun leven terug te pakken, beter de weg te vinden naar passende hulpverlening en waar nodig het bestaande hulpaanbod te verbeteren. 

> Lees meer
internationaal

Mindful muscles

VERENIGD KONINKRIJK, FINLAND, GRIEKENLAND, ESTLAND, SERVIË, PORTUGAL, NEDERLAND

Harm reduction-benaderingen worden zelden toegepast in een recreatieve sportcontext. En waarom zouden we - sport staat gelijk aan gezondheid, toch? Niet altijd. Onderzoek toont aan dat het gebruik van performance and image-enhancing drugs (PIED's) ook geregeld voorkomt in verschillende recreatieve sporten. En voor mensen die vaak en in hoge doseringen gebruiken, kunnen schadebeperkende interventies een groot verschil maken.

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

nationaal

Omgaan met verward gedrag

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelde Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje met handvatten.

> Lees meer
internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer

Aandacht voor herstel

Herstel en herstel-gerichte zorg zijn binnen de psychiatrie steeds meer centraal komen te staan. Manieren vinden om ondanks een chronische beperking of aandoening een bevredigend, hoopvol leven te leiden, staan hierbij vaak centraal. Maar ook binnen de verslavingszorg komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor herstel. 

> Lees meer
nationaal

Peer2Peer

Om jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) die drugs gebruiken in de marges beter te bereiken, zet Mainline een peer-to-peer voorlichtingsproject op. We richten ons hierbij op jongeren die vaak met veel verschillende uitdagingen tegelijk moeten dealen, denk aan: dakloosheid, schulden, ruzies en psychische problemen. Een balans houden in het drugsgebruik kan dan soms erg lastig zijn. In dit peer-to-peer project wordt de voorlichting gegeven door jongvolwassenen die vergelijkbare ervaringen hebben als de doelgroep. 

> Lees meer
nationaal

House of HIV

De tentoonstelling House of Hiv, die van 19 augustus tot en met 9 september 2022 in Amsterdam te zien is, blikt terug op veertig jaar leven en omgaan met hiv. Sinds de hiv-epidemie vier decennia geleden in Nederland uitbrak, zijn er door de Nederlandse hiv-community’s talrijke initiatieven opgezet die impact hadden in de respons op en aanpak van hiv in ons land. Deze veelal onzichtbaar gebleven initiatieven worden nu voor het eerst getoond aan het grote publiek.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
Copyright Mainline 2023. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.