Meteen naar de content

Expertise
veldwerk

Alleen door in direct contact te staan met mensen die gebruiken, kun je goed signalen en trends oppikken, voorlichten en doorverwijzen. Veldwerk ligt daarom aan de basis van alle activiteiten van Mainline.

veldwerk expertise

wat we doen

De veldwerkers van Mainline zijn te vinden op straat, in laagdrempelige maatschappelijke opvang, in de buurt van sekswerk- en swingplekken, in gebruiksruimtes, in penitentiaire inrichtingen, bij mensen die gebruiken thuis en online op relevante fora. We richten ons vooral op kwetsbare groepen in de marges van de samenleving, zoals mensen zonder huis, mensen met ernstige psychische problemen, mensen zonder verblijfsvergunning, sekswerkers en mensen met problematisch druggebruik. We bereiken mensen die anders mogelijk geen toegang zouden hebben tot zorg en voorlichting. Door het directe contact hebben onze veldwerkers ook een belangrijke signaleerfunctie. Ze documenteren nieuwe drugstrends en sociale en juridische problematiek onder mensen die drugs gebruiken.

Het belang van veldwerk

Ons veldwerk maakt het mogelijk om harm reduction naar mensen toe te brengen. We maken voorlichting en ondersteuning toegankelijk voor mensen die anders mogelijk nooit in contact zouden komen met gezondheidszorg of voorlichting over veilig druggebruik. En dat is van vitaal belang voor mensen die drugs gebruiken. Door actief de straat op te gaan en aanwezig te zijn op plaatsen waar druggebruik plaatsvindt, verlagen we de drempel voor hulp en ondersteuning. Vanuit een onafhankelijke positie horen we wat er speelt en wat mensen nodig hebben.

De veldwerkers hebben een signalerende functie, dankzij de kennis over wat er speelt onder mensen die drugs gebruiken, inclusief nieuwe drugs en trends in gebruik. Ook tekortkomingen in beleid voor en de ondersteuning van mensen die drugs gebruiken worden door het veldwerk snel opgemerkt. We delen deze bevindingen met lokale beleidsmakers, politici en zorginstanties en trekken aan de bel als we mogelijke nieuwe gezondheidsrisico’s waarnemen, of een lacune in het zorgaanbod. Het veldwerk stelt ons bovendien in staat om onze opgedane kennis praktisch in te zetten, bijvoorbeeld in trainingen.

diensten op locatie

In plaats van een moralistische aanpak te hanteren, hebben onze veldwerkers een praktische en doeltreffende benadering. We kunnen directe interventies doen om de risico’s van druggebruik te verminderen. Zo distribueren de veldwerkers schone naalden, basepijpjes en andere materialen. Daarnaast verspreiden we ook voorlichtingsmateriaal en ons informatieve Mainline magazine.
Met ons veldwerk bieden wij outreachend, op locatie, de volgende diensten:

  • Een luisterend oor

Mainline is al jaren een vertrouwd gezicht. Door zonder achterliggende agenda het gesprek aan te gaan, bouwen de veldwerkers van Mainline aan vertrouwensrelaties met de mensen die ze ontmoeten. Dit vertrouwen is essentieel om open en eerlijk gesprekken te voeren over druggebruik en gezondheid. De veldwerkers nemen de tijd en zorgen dat ieder zich gehoord en gewaardeerd voelt.

  • Gezondheidsvoorlichting

In onze voorlichting stimuleren wij veiliger gebruik met als doel infectieziekten en gezondheidsschade te voorkomen en de kwaliteit van leven te vergroten. De informatie die we bieden is vrijblijvend en onbevooroordeeld.

  • Verwijzing naar passende hulpverlening

Als mensen die drugs gebruiken een hulpvraag hebben, zijn we present. Soms willen mensen ondersteuning, maar weten ze niet goed waar ze terecht kunnen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om medische zorg, tandzorg, hulp bij het aanpakken van huisvestingsproblemen of juridische problemen, of hulp bij het minderen of stoppen met gebruik. De veldwerkers van Mainline kunnen desgevraagd meedenken en doorverwijzen naar de juiste instanties.

  • Lichte (herstel)ondersteuning

Veldwerk gaat verder dan het bieden van fysieke hulp. Het gaat ook om het empoweren van individuen om controle te nemen over hun eigen gezondheid en welzijn. Door mensen te voorzien van kennis en hulpmiddelen, helpen we hen om beter geïnformeerde keuzes te maken en de regie over hun leven terug te nemen. De veldwerkers van Mainline bieden ook individuele consulten aan mensen die drugs gebruiken of professionals die met hen werken. Dit doen we live, online of telefonisch. Deze consulten worden gevoerd op basis van de presentiemethode en motiverende gespreksvoering. Ze zijn altijd schadebeperkend en/of herstelondersteunend van aard.


Veldwerkdoelgroepen