ENGLISH
 

Nieuw strategisch plan Mainline 2022-2026

Mainline's nieuwe strategisch plan voor de komende vijf jaar is klaar. In ons plan zetten wij de lijnen van de voorafgaande jaren grotendeels voort en kiezen wij er nadrukkelijk voor om zo dicht mogelijk bij mensen die drugs gebruiken te (blijven) staan.

Unique selling point: ‘poten in de klei’

Begin 2021 zijn wij gestart met een analyse van Mainline’s sterke en zwakke punten en hebben we een uitgebreide analyse van het huidige harm reduction en drugs-veld gemaakt. We spraken met vele mensen, organisaties en financiers met wie wij samenwerken en met mensen van binnen de organisatie.


Uit alle gesprekken kwam hetzelfde naar voren: de kracht van Mainline zit in het feit dat wij met onze poten in de klei staan. Vrij vertaald: we zijn no-nonsense, weten wat er speelt in verschillende drugs scenes en hebben daardoor veel kennis in huis. Mainline is uniek omdat wij dichtbij mensen die drugs gebruiken staan.

Zwakke plekken zijn er ook: Mainline kan haar zichtbaarheid verbeteren en de mooie resultaten van ons werk breder onder de aandacht brengen. We moeten dus actiever de boer op met onze kennis. 

Mainline's primaire doelgroep blijft hetzelfde: mensen die - samenhangend met het druggebruik - problemen op verschillende leefgebieden ervaren en daardoor in de marge van de samenleving (dreigen te) raken en/of mensen die door middelengebruik (aanzienlijke) gezondheidsrisico’s lopen.


Missie en visie

De missie en visie van Mainline blijven de komende vijf jaar vrijwel onveranderd. Mainline bevordert de gezondheid en verbetert de maatschappelijke positie van mensen die drugs gebruiken. Wij doen dit zonder primair het druggebruik zelf terug te willen dringen en vanuit respect voor de keuzevrijheid en mogelijkheden van het individu.

Deze 'harm reduction aanpak' beoogt de menselijke waardigheid te herstellen en de kwaliteit van leven van mensen die drugs gebruiken te vergroten.Aangescherpte doelstellingen

Onze doelstellingen hebben we aangescherpt en meer ingericht naar Mainline’s verschillende doelgroepen: mensen die drugs gebruiken, organisaties en professional die in het drugsveld werken en wetenschappers, beleidsmakers, journalisten en politici.

Mainline heeft drie primaire doelen:

  1. Opkomen voor de gezondheid en maatschappelijke positie van mensen die drugs gebruik(t)en

  2. De beschikbaarheid en kwaliteit van het hulpaanbod voor mensen die drugs gebruiken verbeteren - met de focus op schadebeperking (harm reduction)

  3. Harm reduction uitdragen als een menselijke en wetenschappelijk onderbouwde aanpak
Versterken wat wij goed kunnen

In ons nieuwe strategisch plan blijven wij dicht bij onszelf. We behouden en verbeteren wat wij goed doen. Mainline kiest nadrukkelijk voor het versterken, uitbreiden en innoveren van ons veldwerk.

Strategisch plan 2022-2026 publieksversie


Zowel in binnen- als buitenland kiezen wij voor activiteiten die ons in nauw contact brengen met mensen die drugs gebruiken: veldwerk, actieonderzoek en belangenbehartiging bijvoorbeeld.

Ons materiaal, zoals het Mainline magazine, willen we deels online aan gaan bieden en wij zoeken actief naar manieren om nieuwe groepen mensen te bereiken.

Onze trainingen en leertrajecten breiden we uit: wij zetten in op een sterke mix van online en live aanbod, gaan meer werken met langere leertrajecten en verspreiden onze kennis onder een veel grotere groep mensen.

Mainline vraagt ook aandacht voor gemarginaliseerde druggebruikers die geen opiaten, maar bijvoorbeeld stimulantia zoals methamfetamine en cocaïne gebruiken of die hun middelen niet injecteren, maar slikken, (via folie) roken of inhaleren, snuiven of anaal of vaginaal inbrengen (pluggen). 

Financiën

Mainline werkt in de komende jaren naar meer diversiteit in haar financiering. Onze inkomsten komen traditioneel uit projectgelden en daar zetten we inkomsten uit leertrajecten en trainingen naast. Ook blijven wij inzetten op sociaal ondernemen via ons drugsmuseum Poppi.

Op deze manier bereiden wij ons voor op een periode waarin het geld voor harm reduction steeds minder wordt en verwachten wij dat we onze organisatie op een constant niveau kunnen houden en tegelijkertijd ons werk verder kunnen uitdiepen. De balans tussen ons nationale en internationale werk blijft 50/50.Copyright Mainline 2022. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.