ENGLISH
 

Harm reduction voor kwetsbare migranten die drugs gebruiken in de EU

Verschillende risicofactoren vergroten de kwetsbaarheid van (nieuwe) groepen migranten voor problematisch drugsgebruik. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld traumatische ervaringen, een geisoleerde positie in de maatschappij, werkloosheid en armoede. Gezondheidszorg, harm reduction projecten en gemeenten in de hele Europese Unie staan voor de urgente vraag hoe zij in de behoeften van deze migranten kunnen voorzien. 

In heel Europa overleven migranten noodgedwongen op straat of in andere onveilige en onzekere omstandigheden. Zij komen in aanraking met bestaande groepen daklozen en er wordt veel drugs gebruikt om het harde leven op straat te kunnen verdragen. In sommige Europese steden groeit de groep nieuwe daklozen zo snel, dat er zorgwekkende situaties ontstaan.

Een beter begrip van de behoeften van kwetsbare migranten die drugs gebruiken, kan de lokale respons in heel Europa verbeteren. In dit project werken zeven partners uit zes Europese landen aan het verbeteren van de toegang tot harm reduction en gezondheidszorg voor migranten.

Partners
Dit project is een samenwerking tussen zeven organisaties. We zijn: 


SEMID-EU

Dit project richt zich op het opvullen van gaten in kennis- en praktijkervaring rond drugsgebruik en migratie in Europa. De algemene doelstelling van het project 'SEMID-EU' is het verbeteren van het welzijn en het verminderen van de gezondheidsschade van kwetsbare migranten die drugs gebruiken door:

  1. Het verbeteren van kennis en begrip bij beleidsmakers en hulpverleners

  2. Versterking van de capaciteiten van de gezondheidszorg en ondersteunende diensten die met deze groepen werken 

Het project is georganiseerd rond vier onderdelen die met elkaar verbonden zijn en op elkaar voortbouwen:

  1. De situatie onderzoeken
  2. Het in kaart brengen van lokale behoeften onder groepen migranten en het harm reduction aanbod in Amsterdam, Athene, Berlijn en Parijs
  3. Het ontwikkeling van beleidsaanbevelingen, toolkits en praktische richtlijnen
  4. Implementatie in het veld


Een breed scala aan activiteiten en metoden zal binnen dit project gebruikt worden: van literatuuronderzoek tot interviews en focusgroepdiscussies, en van lokale workshops tot webinars en symposia. 

Meer informatie en contact

Wilt u meer te weten te komen over dit project? Neem dan gerust contact op met Mainline via info@mainline.nl. In de loop van de projectperiode zullen we verschillende uitkomsten en resultaten beschikbaar maken en maken we verbinding met de vele partijen die met migranten in de EU werken.


Europese Commissie
Dit project loopt van januari 2022 tot eind december 2023.

This project is funded by the European Union's Justice Programme - Drug Policy Initiatives. 

The content of this webpage represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Onze huidige projecten


Harm reduction voor kwetsbare migranten die drugs gebruiken in de EU

Verschillende risicofactoren vergroten de kwetsbaarheid van (nieuwe) groepen migranten voor problematisch drugsgebruik. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld traumatische ervaringen, een geisoleerde positie in de maatschappij, werkloosheid en armoede. Gezondheidszorg, harm reduction projecten en gemeenten in de hele Europese Unie staan voor de urgente vraag hoe zij in de behoeften van deze migranten kunnen voorzien. 

> Lees meer
internationaal

Mindful muscles

VERENIGD KONINKRIJK, FINLAND, GRIEKENLAND, ESTLAND, SERVIË, PORTUGAL, NEDERLAND

Harm reduction-benaderingen worden zelden toegepast in een recreatieve sportcontext. En waarom zouden we - sport staat gelijk aan gezondheid, toch? Niet altijd. Onderzoek toont aan dat het gebruik van performance and image-enhancing drugs (PIED's) ook geregeld voorkomt in verschillende recreatieve sporten. En voor mensen die vaak en in hoge doseringen gebruiken, kunnen schadebeperkende interventies een groot verschil maken.

> Lees meer

Nationale Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij kent van 2022 tot 2024 schenking toe aan Mainline. Met dit geld versterken we de komende drie jaar onze organisatie en met name het veldwerkteam.

> Lees meer

Aandacht voor herstel

Herstel en herstel-gerichte zorg zijn binnen de psychiatrie steeds meer centraal komen te staan. Manieren vinden om ondanks een chronische beperking of aandoening een bevredigend, hoopvol leven te leiden, staan hierbij vaak centraal. Maar ook binnen de verslavingszorg komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor herstel. 

> Lees meer
nationaal

Peer2Peer

Om jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) die drugs gebruiken in de marges beter te bereiken, zet Mainline een peer-to-peer voorlichtingsproject op. We richten ons hierbij op jongeren die vaak met veel verschillende uitdagingen tegelijk moeten dealen, denk aan: dakloosheid, schulden, ruzies en psychische problemen. Een balans houden in het drugsgebruik kan dan soms erg lastig zijn. In dit peer-to-peer project wordt de voorlichting gegeven door jongvolwassenen die vergelijkbare ervaringen hebben als de doelgroep. 

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

nationaal

Omgaan met verward gedrag

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelde Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje met handvatten.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
nationaal

Chemsex

Het gebruik van drugs tijdens seks is een groeiend wereldwijd fenomeen, vooral onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Bij professionals is seks onder invloed van drugs door MSM beter bekend als 'chemsex'.

> Lees meer
nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer
nationaal

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

> Lees meer
Copyright Mainline 2022. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.