ENGLISH
 

Harm reduction en corona #4

8 december 2020: Het vierde overzicht van de stand van zaken rondom harm reduction en corona: knelpunten, good practice en mensen uit beeld.

Het Harm Reduction Netwerk van het Trimbos-instituut, Stichting Mainline en de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG werken sinds half maart nauwer samen om een beeld te krijgen van de effecten van de coronamaatregelen op harm reduction voorzieningen in het land en hun doelgroepen.

De signalen in dit vierde overzicht zijn gebaseerd op de inbreng van medewerkers van laagdrempelige voorzieningen, gebruiksruimten, nachtopvang, woonvoorzieningen, medicatiepoli’s en medische heroïne units (MHU), evenals belangenbehartigers en personen die drugs gebruiken.

Op 8 december organiseerden wij een online expert sessie, waarin wij de bevindingen deelden, drie professionals uit het veld (Verslavingszorg Mondriaan, Verslavingszorg Tactus en De Regenboog Groep) hun ervaringen toelichtten en een vertegenwoordiger van het Ministerie van Volksgezondheid reageerde op de signalen.


De signalen uit het veld zijn heel divers en verschillen enorm, afhankelijk van de voorziening en de gemeentelijke kaders.

Hoewel het indrukwekkend is hoe snel en vindingrijk harm reduction voorzieningen oplossingen hebben gevonden, zijn er ook zorgen. Dit zijn onder andere:

  • Bijna de helft van de voorzieningen laat weten dat er mensen uit beeld zijn geraakt. We weten niet hoe het met hen gaat, maar er is een reeele kans dat een deel van hen meer drugs is gaan gebruiken, in sociaal isolement is geraakt, of andere problemen heeft.
  • De laagrempeligheid van voorzieningen staat op veel plekken in het geding, door aangescherpte toelatingscriteria en de druk op personeel.
  • In veel steden is er een groot tekort aan huisvesting. De dakloosheidsproblematiek groeit in Nederland. Dit is een veelvoorkomend probleem voor gebruikers van harm reduction voorzieningen. Met corona en de winter voor de deur vraagt dit -meer dan ooit- onze aandacht.

Zie Harm reduction en corona - de stand van zaken #4 voor meer details.

Vragen? Neem contact op met Sara Woods s.woods@mainline.nl

Onze veldwerk activiteiten


Informeren

Tijdens het veldwerk voeren we voorlichtingsgesprekken en verwijzen we door naar de plekken waar men passende hulp kan krijgen. We stimuleren veiliger gebruik met als doel infectieziekten en gezondheidschade te voorkomen.

De informatie die we bieden is vrijblijvend en onbevooroordeeld. Als gebruikers een hulpvraag hebben, zijn we present. Vanuit die onafhankelijke positie horen we wat er speelt en wat er nodig is. Het stelt ons bovendien in staat om onze opgedane kennis praktisch in te zetten. Bijvoorbeeld via ons voorlichtingsmateriaal en onze trainingen.

Voorlichtingsmateriaal
De signalen die de veldwerkers van Mainline oppikken vertalen we naar/in uiteenlopend voorlichtingsmateriaal. Doel is dat gebruikers zich er in herkennen. We bespreken allerlei onderwerpen en benoemen problemen waar gebruikers mee kampen.

Een overzicht:

Het lifestyle magazine Mainline

Folders & brochures

Rapporten & onderzoek

Themabrieven (hepatitis C en/of hiv)
Signaleren

We verrichten ook veldonderzoek onder groepen waarvan het vermoeden bestaat dat ze gezondheidsrisico's lopen en/of vormen.

We doen onderzoek naar groepen mensen die:
• gezondheidsrisico’s lopen samenhangend met het middelengebruik,

• daarbij een mogelijk risico voor de volksgezondheid vormen,

• in een marginale maatschappelijke positie verkeren of daarin dreigen te geraken.

Daarbij onderzoeken we onder andere:
• de ins & outs van het gebruik en hun leefwereld,

• welke (harm reduction) informatiebehoefte er is,

• hoe de toegang tot zorg is en of bestaande zorg aansluit.


Waakhond

In het signaleren van trends onder doelgroepen en lacunes in het hulpaanbod, vervult Mainline een belangrijke 'waakhond' functie. We zoeken altijd de samenwerking met relevante partijen in het veld,

zodat we samen kunnen werken aan verbetering van het aanbod en de emancipatie van de verschillende doelgroepen.Copyright Mainline 2021. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.