ENGLISH
 

Omgaan met verward gedrag

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelde Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje met handvatten.

Aanleiding

Mainline’s veldwerkers komen regelmatig bij inloophuizen, instellingen voor de maatschappelijke opvang, de methadonverstrekking en bij gebruiksruimten. Op al deze locaties zagen zij de laatste jaren een toename van verwarde personen. Veel personen lopen lange tijd rond met psychische problemen, voordat ze in aanmerking komen voor geestelijke gezondheidszorg. 


In 2017, hebben diverse maatschappelijke zorg- en opvangmedewerkers in o.a. Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Maastricht en Heerlen ook te kennen gegeven een toename te zien van (ernstig) verwarde personen. Zij zeiden ook niet altijd (direct) passende hulp of ondersteuning te kunnen bieden aan deze groep, omdat ze onvoldoende handvatten en/of expertise hebben om met deze doelgroep om te gaan. Dit is ook de ervaring van de medewerkers van de twee maatschappelijke opvang en beschermd wonen locaties van Volksbond Streetcornerwork die meewerken aan dit project.

Doelstelling
De doelstelling van dit project was deskundigheidsbevordering in de maatschappelijke opvang, in de omgang met, preventie van en zorgverlening aan ernstig verwarde personen waarbij mogelijk bijkomende problematiek als middelengebruik, psychiatrische issues, trauma en/of LVB speelt. Dit ter preventie van escalatie, en om te zorgen dat zeer kwetsbare personen de hulp krijgen die zij nodig hebben. Ook vergroot het de communicatie- en handelingsvaardigheden en het zelfvertrouwen van medewerkers uit de maatschappelijke opvang, wat weer een positieve weerslag heeft op de zorg voor mensen met complexe psychische problematiek.

Training 
Mainline heeft hiervoor haar training ‘Complexe Contacten’ aangescherpt, door dieper in te gaan op psychische problematiek en meer toe te spitsen op de ervaren issues in de omgang met verwarde personen. In de training worden een trainingsacteur en ervaringsdeskundigen betrokken. Door de samenwerking met Volksbond Streetcornerwork waarborgt Mainline de praktische relevantie van de training en staan de behoeften van de doelgroep en professionals in het veld centraal. De training is zoals kenmerkend is voor Mainline’s producten gegrond op praktijkervaring.

De training is nu landelijk beschikbaar en te vinden bij Mainline’s trainingsaanbod
Handleiding ‘Omgaan met verward gedrag in de maatschappelijke opvang’.

Tevens ontwikkelden we een handleiding die medewerkers van de maatschappelijke opvang meer inzicht geeft in de achtergronden van verward gedrag en handvatten biedt in de omgang met dit vaak onbegrepen gedrag. Mainline veldwerk distribueert de handleiding gedurende veldwerkactiviteiten onder professionals van maatschappelijke opvanglocaties. Alle deelnemers van de training ontvangen dit boekje ook. De handleiding is te bestellen of te downloaden in de Mainline-webshop.

De handleiding is hier te downloaden (pdf) of op papier te bestellen in de Mainline-webshop

Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit ZonMW.

Voor vragen kunt u mailen naar
Ingrid Bakkeri.bakker@mainline.nl
Meer weten over Mainlines trainingaanbod mail naar
training@mainline.nl 
Onze huidige projecten


nationaal

Peer2Peer

Om jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) die drugs gebruiken in de marges beter te bereiken, zet Mainline een peer-to-peer voorlichtingsproject op. We richten ons hierbij op jongeren die vaak met veel verschillende uitdagingen tegelijk moeten dealen, denk aan: dakloosheid, schulden, ruzies en psychische problemen. Een balans houden in het drugsgebruik kan dan soms erg lastig zijn. In dit peer-to-peer project wordt de voorlichting gegeven door jongvolwassenen die vergelijkbare ervaringen hebben als de doelgroep. 

> Lees meer
internationaal

Mindful muscles

VERENIGD KONINKRIJK, FINLAND, GRIEKENLAND, ESTLAND, SERVIË, PORTUGAL, NEDERLAND

Harm reduction-benaderingen worden zelden toegepast in een recreatieve sportcontext. En waarom zouden we - sport staat gelijk aan gezondheid, toch? Niet altijd. Onderzoek toont aan dat het gebruik van performance and image-enhancing drugs (PIED's) ook geregeld voorkomt in verschillende recreatieve sporten. En voor mensen die vaak en in hoge doseringen gebruiken, kunnen schadebeperkende interventies een groot verschil maken.

> Lees meer

Aandacht voor herstel

Herstel en herstel-gerichte zorg zijn binnen de psychiatrie steeds meer centraal komen te staan. Manieren vinden om ondanks een chronische beperking of aandoening een bevredigend, hoopvol leven te leiden, staan hierbij vaak centraal. Maar ook binnen de verslavingszorg komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor herstel. 

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

nationaal

Omgaan met verward gedrag

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelde Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje met handvatten.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
nationaal

Chemsex

Het gebruik van drugs tijdens seks is een groeiend wereldwijd fenomeen, vooral onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Bij professionals is seks onder invloed van drugs door MSM beter bekend als 'chemsex'.

> Lees meer
nationaal

Hepatitis C - Amsterdam

Nederland

In 2014 deed Mainline onderzoek naar risicoprevalentie en kennis op het gebied van Hepatitis C (HCV) onder bezoekers van laagdrempelige dag-inloopvoorzieningen in Amsterdam. Afgelopen februari 2017 is het HCV Project Amsterdam gestart: Bewustwording, opsporing en toeleiding tot effectieve Hepatitis C zorg; Naar virus-eliminatie onder (ooit) injecteerders in Amsterdam.

> Lees meer
internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer
nationaal

Quickscan Kampen

In oktober 2017 is Mainline in opdracht van de gemeente Kampen gestart met een Quickscan naar middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in deze gemeente. 

> Lees meer
Copyright Mainline 2021. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.