ENGLISH
 

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

Het nieuwe project maakt op efficiënte wijze gebruik van de ervaring en kennis die beschikbaar is in de aangesloten landen: Finland, Griekenland, Litouwen, Engeland en Nederland. Mainline gaat uitzoeken of de reeds bestaande interventies uit andere landen ook toepasbaar zijn in Nederland en of zij wellicht kunnen bijdragen aan de gezondheid van mensen die PIED gebruiken.


Voorlichting en scholing over doping

Dit project loopt van januari 2018 tot en met december 2019. De formele titel van het project is: ‘Towards doping education in recreational sports’. De werktitel van het project is het DELTS-project.

Het project probeert een gat in de publieke gezondheidszorg te vullen dat al in 2007 door de Europese Commissie werd geïdentificeerd (in de EU White Paper on Sport) en in 2013 werd bevestigd door een gespecialiseerde expert groep. De Europese experts vonden dat:

  • Doping in de recreationele sport naar grote waarschijnlijkheid een gevaar voor de publieke gezondheid wordt;
  • Dat PIED gebruik op lange termijn kan leiden tot fysieke en psychologische gezondheidsrisico’s en sociale problemen;
  • Dat educatie en preventie niet alleen gericht moet zijn op topatleten, maar ook op een breder publiek;
  • De Europese Commissie spelers in het publieke gezondheidsveld oproept om de gezondheidsrisico’s van dopinggebruik in ogenschouw te nemen;
  • De EU er baat bij zou hebben als er meer gecoördineerde actie plaatsvindt in hun strijd tegen doping en de gerelateerde risico’s.

Doelen

Dit project heeft twee doelen:

  • De toepasbaarheid toetsen van bestaande online ‘performance and image enhancing drug/substance’ preventie programma’s en tools gericht op recreationele sporters in Europa;
  • De kennis vergroten van verschillende partijen (zoals PIED onderzoekers, mensen uit de gezondheidszorg, anti-doping beleidsmedewerkers, etc) zodat de Europese ‘performance and image enhancing drug/substance’ preventie strategie verbeterd wordt.

Het is Mainlines verantwoordelijkheid om een van de interventies te toetsen in de Nederlandse context. Onze voornaamste doelgroep zijn mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die mogelijk PIED gebruikers tegen komen in hun dagelijkse praktijk. Uiteraard wil Mainline ook - gedurende de projectperiode - uitzoeken of wij een rol kunnen spelen in het aanbieden van harm reduction aan mensen die PIED gebruiken in de informele sport sector.


Partners

De partners in dit project complementeren elkaar op een interessante manier. De leiding van het project ligt in handen van Dopinglinkki- een afdeling van de Finse A-Clinic Foundation. A-Clinic is, net als Mainline, een harm reduction organisatie. Zij richten een multifunctioneel project op dat zich volledig richt op het laagdrempelig aanbieden van gezondheidsadvies en onderwijs: Dopinglinkki. In het eigen land richt Dopinglinkki zich op de recreationele sport, terwijl hun anti-doping autoriteit zich richt op professionele sporters.
Het partnerschap bestaat verder uit twee onderzoeksinstellingen die gerenommeerd zijn door hun onderzoek rond PIED gebruik - de Aristotle University of Thessaloniki in Griekenland - en voor hun systematische en evaluerende onderzoek naar drugs- de Liverpool John Moores University in Engeland. Mainline is een tweede NGO in het project en neemt expertise in harm reduction mee. Het partnerschap wordt compleet gemaakt met het anti-doping agenschap uit Litouwen. 


Info en zorg voor steroïdengebruikers


De online interventies

Een van de interventies is een online e-learning tool die is ontwikkeld door Dopinglinkki in Finland. Mainline zal evalueren of deze tool toepasbaar is in de Nederlandse setting onder gezondheidspersoneel. Dat kunnen bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen, medisch personeel met een specialisatie in PIED, huisartsen of mensen die werken bij instanties die gericht zijn op mensen die traditionele middelen gebruiken zijn. De online modules worden vertaald in het Engels en Nederlands en getest op hun toepasbaarheid in Finland, Engeland en Nederland. Deze Finse toepassing was in eerste instantie alleen geschikt voor mensen die in de fitness industrie werken. De originele module wordt vertaald in het Litouws en getest door het Litouwse anti-doping agentschap.

De Aristotle University of Thessaloniki is de leidende partij geweest in een eerder Europees project, het SAFE YOU project. Deze tweede interventie die geëvalueerd wordt is ontwikkeld onder dit project. Het richt zich op zowel coaches en trainers in de recreatieve sport als of (potentiele) PIED gebruikers. Het SAFE YOU project is vanwege succes verlengd. De app die resulteert uit het project wordt geëvalueerd binnen ons eigen DELTS project. Dit zal gebeuren in Litouwen en Griekenland.


Contact

Wil je meer weten over dit project? Of wil je samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken? Neem dan contact op met Machteld Busz (m.busz@mainline.nl)

Onze huidige projecten


Ex-alleenstaande minderjarige asielzoekers

Een aanzienlijk deel van de minderjarige asielzoekers die Nederland binnenkomen verdwijnen na hun 18de verjaardag uit beeld. Tussen januari 2014 en augustus 2019 dienden 8.775 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) in Nederland een asielverzoek in. Meer dan 1.000 van deze jonge mensen zijn inmiddels 'met onbekende bestemming vertrokken'. 

> Lees meer

Nationale Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij kent van 2022 tot 2024 schenking toe aan Mainline. Met dit geld versterken we de komende drie jaar onze organisatie en met name het veldwerkteam.

> Lees meer

Risicovol drugsgebruik in Nederland

Er is weinig bekend over de omvang, gezondheid en het welzijn van mensen met hoog-risico opioïdengebruik en mensen met hoog-risico crackcocaïnegebruik in Nederland.

> Lees meer

Harm reduction voor kwetsbare migranten die drugs gebruiken in de EU

Verschillende risicofactoren vergroten de kwetsbaarheid van (nieuwe) groepen migranten voor problematisch drugsgebruik. Deze risicofactoren zijn bijvoorbeeld traumatische ervaringen, een geisoleerde positie in de maatschappij, werkloosheid en armoede. Gezondheidszorg, harm reduction projecten en gemeenten in de hele Europese Unie staan voor de urgente vraag hoe zij in de behoeften van deze migranten kunnen voorzien. 

> Lees meer

Voor Elkaar!

Binnen het Voor Elkaar! project willen wij nieuwe veldwerkmethodieken ontdekken, waarbij samenwerking met ‘peers’ en de inzet van ervaringsdeskundigheid centraal staat. Samen met ervaringswerkers vergroten wij ons bereik onder diverse kwetsbare doelgroepen, zoals gemarginaliseerde jongvolwassenen en mensen met een migratieachtergrond die drugs gebruiken. Vervolgens kan Mainline meer mensen helpen om de regie over hun middelengebruik én hun leven terug te pakken, beter de weg te vinden naar passende hulpverlening en waar nodig het bestaande hulpaanbod te verbeteren. 

> Lees meer
internationaal

Mindful muscles

VERENIGD KONINKRIJK, FINLAND, GRIEKENLAND, ESTLAND, SERVIË, PORTUGAL, NEDERLAND

Harm reduction-benaderingen worden zelden toegepast in een recreatieve sportcontext. En waarom zouden we - sport staat gelijk aan gezondheid, toch? Niet altijd. Onderzoek toont aan dat het gebruik van performance and image-enhancing drugs (PIED's) ook geregeld voorkomt in verschillende recreatieve sporten. En voor mensen die vaak en in hoge doseringen gebruiken, kunnen schadebeperkende interventies een groot verschil maken.

> Lees meer

Onze afgeronde projecten

nationaal

Omgaan met verward gedrag

Deskundigheidsbevordering zorg in de maatschappelijke opvang

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische issues, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelde Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje met handvatten.

> Lees meer
internationaal

Harm reduction voor stimulantgebruikers

Mainline-GIZ onderzoek

Mainline onderzocht de ‘best practices’ in verschillende landen op het gebied van harm reduction-interventies voor gebruikers van stimulanten. Het project wordt ondersteund door Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) onder het programma Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD).

> Lees meer

Aandacht voor herstel

Herstel en herstel-gerichte zorg zijn binnen de psychiatrie steeds meer centraal komen te staan. Manieren vinden om ondanks een chronische beperking of aandoening een bevredigend, hoopvol leven te leiden, staan hierbij vaak centraal. Maar ook binnen de verslavingszorg komt er de laatste jaren steeds meer aandacht voor herstel. 

> Lees meer
nationaal

Peer2Peer

Om jongvolwassenen (18 tot 35 jaar) die drugs gebruiken in de marges beter te bereiken, zet Mainline een peer-to-peer voorlichtingsproject op. We richten ons hierbij op jongeren die vaak met veel verschillende uitdagingen tegelijk moeten dealen, denk aan: dakloosheid, schulden, ruzies en psychische problemen. Een balans houden in het drugsgebruik kan dan soms erg lastig zijn. In dit peer-to-peer project wordt de voorlichting gegeven door jongvolwassenen die vergelijkbare ervaringen hebben als de doelgroep. 

> Lees meer
nationaal

House of HIV

De tentoonstelling House of Hiv, die van 19 augustus tot en met 9 september 2022 in Amsterdam te zien is, blikt terug op veertig jaar leven en omgaan met hiv. Sinds de hiv-epidemie vier decennia geleden in Nederland uitbrak, zijn er door de Nederlandse hiv-community’s talrijke initiatieven opgezet die impact hadden in de respons op en aanpak van hiv in ons land. Deze veelal onzichtbaar gebleven initiatieven worden nu voor het eerst getoond aan het grote publiek.

> Lees meer
internationaal

Mainline: doping in de recreatieve sport

Mainline is onderdeel van een nieuw Europees project dat twee online interventies voor ‘Performance and Image Enhancing Drugs (PIED)’ toetst. Objectieve informatie over dit onderwerp is mondjesmaat beschikbaar, maar er wordt al jaren van uit gegaan dat het gebruik van PIED in de recreatieve sport toeneemt. Het gaat hier dan om middelen die mensen (zouden) helpen bij het afvallen en/of het sneller kweken van spieren. 

> Lees meer
Copyright Mainline 2023. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.