ENGLISH
 

Onze missie, visie en doelen

Onze missie is het bevorderen van de gezondheid en het verbeteren van de rechtspositie van mensen die drugs gebruiken:

zonder primair het druggebruik zelf terug te dringen en vanuit respect voor de keuzevrijheid en mogelijkheden van de individuele gebruiker.

Visie

Alle activiteiten van Mainline staan in het kader van harm reduction

Harm reduction biedt mensen kansen om controle over hun gebruik en hun leven terug te pakken binnen voor hen haalbare kaders. Harm reduction herstelt daarmee de menselijke waardigheid en het vergroot de kwaliteit van leven van mensen die drugs gebruiken.


Bestaansrecht

Mainlines analyse van de context

 • Druggebruik is een wereldwijd maatschappelijk gegeven.

 • Mensen die drugs gebruiken hebben op papier dezelfde universele rechten als ieder ander mens.

 • In de realiteit worden mensen die drugs gebruiken vaak gezien als moreel zwak, crimineel of ziek:

  Het (beleidsmatig) benaderen van druggebruikers als crimineel maakt dat mensen die drugs gebruiken worden gestigmatiseerd, geïsoleerd raken en lijden onder geweld, discriminatie en een scala aan mensenrechtenschendingen.

  Het paradigma om ‘verslaving’ te verklaren vanuit een ziektemodel heeft als voordeel dat het individu niet wordt gezien als immoreel, maar als nadeel dat het individu een machteloze patiënt dreigt te worden.

 • Nieuw onderzoek maakt een (zeer) langzame kentering mogelijk in het verslavings-denken waarbij een groeiend aantal onderzoekers chronisch druggebruik verklaren vanuit normale hersenprocessen en (weer) meer aandacht hebben voor sociale factoren rond problematisch druggebruik. Deze inzichten zijn nog niet breed erkend, noch worden zij in de praktijk toegepast.

 • Verschillende landen zetten stappen om cannabis te legaliseren. Maar een intelligente discussie op het gebied van regulatie en legalisering van andere psycho-actieve middelen is binnen de huidige internationale machtsverhoudingen tot stilstand gekomen. Ondanks het groeiende besef dat the war on drugs verloren is.

Bestaansrecht (vervolg)

Mainlines niche

 • Te vaak is (internationaal) beleid gericht op het bereiken van een drugsvrije wereld. Dit is in Mainlines ogen utopie-denken - wat groepen mensen die drugs gebruiken in de marge drukt en gewelddadige illegale handel in drugs in de hand werkt.

 • Binnen de huidige status quo zijn mensen die drugs gebruiken onevenredig vatbaar voor infectieziekten als hiv en hcv, overdoses en andere schade aan de gezondheid.

 • Harm reduction is een wetenschappelijk onderbouwde, kosteneffectieve methode die gezondheidsschade als gevolg van druggebruik grotendeels kan voorkomen.

 • Harm reduction wordt wereldwijd slechts minimaal ingezet en kent grote financieringstekorten, met name door onbegrip en een gebrek aan politieke wil. Ook wordt harm reduction nauwelijks ingezet voor (nieuwe) gebruikers groepen van niet-opiaten.

 • Drug-trends volgen elkaar in rap tempo op en kunnen zich (alleen of tegelijk) heel lokaal en/of globaal (via het internet en grotere mobiliteit) voordoen (glocalisering). Samen met het feit dat gebruik meer achter de voordeur plaatsvindt, maakt dit groepen minder zichtbaar en lastig te bereiken.

 • Een sterke stem vanuit druggebruikers zelf die hun belangen verwoordt is afwezig.

Kernwaarden

De beleving, motivaties en leefwereld van de doelgroep zijn het uitgangspunt van Mainlines handelen. Daarnaast werkt Mainline vanuit de volgende normen en waarden:

 • Niet moraliserend - dichtbij doelgroep

 • Deskundig - Wetenschappelijk onderbouwd

 • Mensgericht - empowering

 • Authentiek - creatief en eigenzinnig

 • Pragmatisch - handen uit de mouwen

 • Activistisch - betrokken


Definities
 • Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken (definitie WHO).

 • Rechtspositie verwijst naar de Universele Mensenrechten; rechten en vrijheden waarover ieder mens beschikt en waaraan niet kan worden getornd.

 • Mainline verstaat onder drugs alle psychoactieve middelen - met een speciale focus op verboden middelen vanwege het verband tussen criminalisering en maatschappelijk afglijden.

Doelen

Het aanbieden en uitvoeren van harm reduction interventies

Dit doet Mainline door:

 • Mensen die drugs gebruiken actief op te zoeken via veldwerk (outreach werk) en peer netwerken.

 • Nieuwe trends en gezondheidsrisico’s binnen verschillende gebruikersgroepen te signaleren en onderzoeken.

 • Nieuwe interventies om de gezondheid van mensen die drugs gebruiken te bevorderen en te ontwikkelen.

Het verbeteren van de rechtspositie van mensen die drugs gebruiken

Dit doet Mainline door:

 • Druggebruikers te ondersteunen om hun basale rechten te claimen.

 • Zelforganisaties van mensen die drugs gebruiken te steunen.

 • Als brug tussen druggebruikers en ‘professionals’ te fungeren.

Het steunen en promoten van harm reduction als methode en als brede mindset

Dit doet Mainline door:

 • Het harm reduction aanbod wereldwijd te vergroten door in verschillende landen lokale organisaties te financieren en te trainen in het aanbieden van harm reduction interventies.

 • Een holistisch en breed zorgaanbod voor mensen die drugs gebruiken voor te staan. Daarbij moet aandacht zijn voor alle stadia van gebruik, voor de mens als geheel en voor de omgeving.

 • Het veld te monitoren.

 • Vanuit de praktijk aan een kentering in de bestaande paradigma’s rond druggebruik bij te dragen en de harm reduction gedachte in beleid te verankeren.


Vervolg definities

 • Mainline richt zich primair op mensen die, samenhangend met het druggebruik problemen op verschillende leefgebieden ervaren – zij het door individuele of maatschappelijke omstandigheden – en daardoor in de maatschappelijk marge (dreigen) te raken en/of mensen die door druggebruik (aanzienlijke) gezondheidsrisico’s lopen met mogelijk gevolgen voor de publieke gezondheid.

 • Mainline definieert harm reduction als ‘beleid, interventies en praktijken die zich primair richten op het terugdringen van schadelijke gevolgen voor de gezondheid en sociale en economische positie als gevolg van het gebruik van legale en illegale psychoactieve drugs, zonder perse het gebruik zelf terug te dringen’ (International Harm Reduction Network, 2016).

Copyright Mainline 2021. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.