ENGLISH
Nieuwsbrief  

Drugsscan spoort lokale signalen op

De door Mainline ontwikkelde 'Drugsscan' is een methode waarmee we inzicht krijgen in en houden op lokale signalen en trends rondom drugsgebruik in een bepaald gebied. In Alkmaar en Zwolle zetten we eind 2016 deze methode in.

Analyse van geluiden uit het veld
Mainline heeft een vragenlijst opgesteld die we voorleggen aan een klein panel met expertise op het gebied van drugs.

Het panel bestaat uit wijkagenten, verslavingszorg instellingen, jongerenwerkers, programmeurs van poppodia, beveiligingsmedewerkers en gebruikers.

Snel, systematisch en kostenefficiënt
Mainline zal vervolgens nagaan of de geluiden via het panel en uit het veld duiden op een trend.

Deze kostenefficiënte monitor is gebaseerd op de Europees ontwikkelde Local Pass methode en met name de versimpelde aanpak, zoals die sinds begin 2016 wordt uitgevoerd door verslavingszorg instelling Novadic Kentron in Breda.

Door snel en systematisch in verschillende gemeenten te monitoren zet Mainline in op acute input uit het veld en daarop aansluitende harm reduction.

Expertise van Mainline inhuren

U wilt in uw gemeente het middelengebruik van jongeren / jong volwassenen of locale signalen en trends rondom drugsgebruik in kaart brengen?

Dan bent u bij Mainline aan het juiste adres. Afhankelijk van de wensen en het budget kunnen we een Quick Scan uitvoeren of de door Mainline ontwikkelde Drugsscan inzetten. Ook is een combinatie van beide mogelijk.

Meer weten?
Neem contact op met Sara Woods via:
s.woods@mainline.nl | 020 68 22 660

Onze veldwerk activiteiten


Informeren

Tijdens het veldwerk voeren we voorlichtingsgesprekken en verwijzen we door naar de plekken waar men passende hulp kan krijgen. We stimuleren veiliger gebruik met als doel infectieziekten en gezondheidschade te voorkomen.

De informatie die we bieden is vrijblijvend en onbevooroordeeld. Als gebruikers een hulpvraag hebben, zijn we present. Vanuit die onafhankelijke positie horen we wat er speelt en wat er nodig is. Het stelt ons bovendien in staat om onze opgedane kennis praktisch in te zetten. Bijvoorbeeld via ons voorlichtingsmateriaal en onze trainingen.

Voorlichtingsmateriaal
De signalen die de veldwerkers van Mainline oppikken vertalen we naar/in uiteenlopend voorlichtingsmateriaal. Doel is dat gebruikers zich er in herkennen. We bespreken allerlei onderwerpen en benoemen problemen waar gebruikers mee kampen.

Een overzicht:

Het lifestyle magazine Mainline

Folders & brochures

Rapporten & onderzoek

Themabrieven (hepatitis C en/of hiv)
Signaleren

We verrichten ook veldonderzoek onder groepen waarvan het vermoeden bestaat dat ze gezondheidsrisico's lopen en/of vormen.

We doen onderzoek naar groepen mensen die:
• gezondheidsrisico’s lopen samenhangend met het middelengebruik,

• daarbij een mogelijk risico voor de volksgezondheid vormen,

• in een marginale maatschappelijke positie verkeren of daarin dreigen te geraken.

Daarbij onderzoeken we onder andere:
• de ins & outs van het gebruik en hun leefwereld,

• welke (harm reduction) informatiebehoefte er is,

• hoe de toegang tot zorg is en of bestaande zorg aansluit.


Waakhond

In het signaleren van trends onder doelgroepen en lacunes in het hulpaanbod, vervult Mainline een belangrijke 'waakhond' functie. We zoeken altijd de samenwerking met relevante partijen in het veld,

zodat we samen kunnen werken aan verbetering van het aanbod en de emancipatie van de verschillende doelgroepen.Copyright Mainline 2018. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.