ENGLISH
Nieuwsbrief  

Quick scan: Middelengebruik jongeren in Twente

In opdracht van de gemeente Hof van Twente deed Mainline een quick scan om het middelengebruik onder jongeren en jongvolwassenen in kaart te brengen. Het blijkt dat veel jongeren, ook 14/15 jarigen, regelmatig drinken. Lees het rapport en de aanbevelingen.

Samenvatting van het rapport


Alcoholgebruik hoger dan in omliggende gebieden en lijkt stijgende

Uit dit onderzoek blijkt dat alcoholgebruik verbonden is aan de cultuur van Hof van Twente. Veel jongeren, ook 14 en 15 jarigen, drinken regelmatig. Dit gebeurt onder andere in keten, voor‐ en tijdens het uitgaan.

Zowel het aantal jongeren dat alcohol drinkt, als het excessief gebruik ervan ligt hoger dan in omliggende gebieden en lijkt stijgende.

Daarnaast zouden sommige ouders het goedkeuren en soms zelfs faciliteren, maar tegelijkertijd lijken ouders het gebruik ook te onderschatten.


Onderzoek
Mainline sprak met jongeren, ouders, professionals, horeca-medewerkers en andere bewoners van de Hof van Twente en bracht zo in kaart in hoeverre er sprake is van problemen omtrent alcohol‐ & druggebruik onder jongeren en jongvolwassenen in Hof van Twente.

Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Hof van Twente door Stichting Mainline uitgevoerd, in samenwerking met onderzoeks-bureau Mark Bench. De projectleiding en het veldwerk ligt in handen van Mainline, de interviews en rapportage zijn uitgevoerd door Mainline in samenwerking met Mark Bench.Druggebruik minder acuut probleem

Ondanks het excessieve gebruik van alcohol, leken de zorgen die geuit werden vooral om mogelijk druggebruik te gaan. Geconcludeerd wordt echter dat er wat betreft druggebruik minder acute problemen lijken zijn. Cannabisgebruik komt voor, maar niet in zorgwekkende mate en er is een klein aantal jongeren dat weleens harddrugs gebruikt.

Opvallend is wel dat drugs in Hof van Twente, net als elders, normaler zijn geworden in de zin dat jongeren wel weten wat er te verkrijgen is, en hoe ze eraan moeten komen. Tegelijkertijd blijkt er over drugs onwetendheid en angst te heersen die de problematiek mogelijk groter maakt dan hij in werkelijkheid is.

Door het taboe rond druggebruik kan het lastig zijn om goed contact met de jongeren hierover te krijgen. Dit belemmert het voorkomen van problematiek niet alleen, het is hierdoor ook mogelijk dat problematiek onopgemerkt blijft of verergert.

Goede voorlichting geven aan ouders en jongeren

Belangrijkste aanbeveling is om in te zetten op het onderhouden van contact met jongeren, te werken aan hun weerbaarheid ‐ met name als ze kwetsbaar zijn ‐ en goede voorlichting te geven aan ouders en jongeren.

Dezelfde aanbeveling geldt voor het excessief gebruik en gebruik op jonge leeftijd van alcohol: voorlichting en contact.

Daarnaast wordt aanbevolen om meer aandacht te besteden aan handhaving van beleid en regels ‐ met inachtneming van de sociale en culturele context.

Lees het gehele rapport +
de aanbevelingen

Expertise van Mainline inhuren

U wilt in uw gemeente het middelengebruik van jongeren / jongvolwassenen of locale signalen en trends rondom drugsgebruik in kaart brengen?

Dan bent u bij Mainline aan het juiste adres. Afhankelijk van de wensen en het budget kunnen we een Quick Scan uitvoeren of de door Mainline ontwikkelde Drugsscan inzetten. Ook is een combinatie van beide mogelijk.

Meer weten?
Neem contact op met Sara Woods via:
s.woods@mainline.nl | 020 68 22 660Onze veldwerk activiteiten


Informeren

Tijdens het veldwerk voeren we voorlichtingsgesprekken en verwijzen we door naar de plekken waar men passende hulp kan krijgen. We stimuleren veiliger gebruik met als doel infectieziekten en gezondheidschade te voorkomen.

De informatie die we bieden is vrijblijvend en onbevooroordeeld. Als gebruikers een hulpvraag hebben, zijn we present. Vanuit die onafhankelijke positie horen we wat er speelt en wat er nodig is. Het stelt ons bovendien in staat om onze opgedane kennis praktisch in te zetten. Bijvoorbeeld via ons voorlichtingsmateriaal en onze trainingen.

Voorlichtingsmateriaal
De signalen die de veldwerkers van Mainline oppikken vertalen we naar/in uiteenlopend voorlichtingsmateriaal. Doel is dat gebruikers zich er in herkennen. We bespreken allerlei onderwerpen en benoemen problemen waar gebruikers mee kampen.

Een overzicht:

Het lifestyle magazine Mainline

Folders & brochures

Rapporten & onderzoek

Themabrieven (hepatitis C en/of hiv)
Signaleren

We verrichten ook veldonderzoek onder groepen waarvan het vermoeden bestaat dat ze gezondheidsrisico's lopen en/of vormen.

We doen onderzoek naar groepen mensen die:
• gezondheidsrisico’s lopen samenhangend met het middelengebruik,

• daarbij een mogelijk risico voor de volksgezondheid vormen,

• in een marginale maatschappelijke positie verkeren of daarin dreigen te geraken.

Daarbij onderzoeken we onder andere:
• de ins & outs van het gebruik en hun leefwereld,

• welke (harm reduction) informatiebehoefte er is,

• hoe de toegang tot zorg is en of bestaande zorg aansluit.


Waakhond

In het signaleren van trends onder doelgroepen en lacunes in het hulpaanbod, vervult Mainline een belangrijke 'waakhond' functie. We zoeken altijd de samenwerking met relevante partijen in het veld,

zodat we samen kunnen werken aan verbetering van het aanbod en de emancipatie van de verschillende doelgroepen.Copyright Mainline 2018. Webdesign by Studio Odilo Girod, hosting & CMS by Blogbird.